Natuurbegraven combineert maatschappelijke functies

De financiering van het natuurbeleid staat onder druk. De crisis dwingt overheden voor het eerst sinds de introductie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te bezuinigen op de aankoop, inrichting en het beheer van natuurgebieden. De ambities blijven echter overeind.

Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe concepten die bijdragen aan de realisatie van de natuur- en landschapsdoelen in Nederland. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar behoeften die in de samenleving bestaan, zodat maatschappelijke functies gecombineerd kunnen worden

Praedium ontwikkelde de natuurbegraafplaats: een concept dat natuurontwikkeling combineert met begraven. Natuurbegraven speelt in op de behoefte van mensen om na hun overlijden hun nabestaande niet met zorgen op te zadelen. De eeuwige grafrust die hierbij hoort, maakt discussies over verlenging van grafrechten overbodig. Een houten schijf van gebiedseigen bomen vervangt de gedenksteen en maakt het graf vrij van grafzorg. Het is deze slimme combinatie die het concept succesvol maakt.

Samen met enkele partners openden Roy van Boekel en Geert van der Veer in 2012 natuurbegraafplaats Heidepol in Arnhem. Door deze ontwikkeling werd 7 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur en wordt in totaal nu 17 hectare duurzaam als natuurgebied beheerd. Natuurbegraafplaats Heidepol laat zien dat het concept in al zijn eenvoud bijdraagt aan de behoefte van mensen naar een laatste rustplaats in de natuur.

Landgoed Heidepol is gelegen in verschillende aandachtsgebieden en is onder andere begrensd als natuurgebied binnen de EHS en als Natura 2000 gebied.

Bij de ontwikkeling van Heidepol stelde Praedium de te leveren natuurdoelen voorop en schreef protocollen die voor de borging hiervan zorgden. Dit leverde een belangrijke bijdrage aan het creëren van draagvlak voor natuurbegraven bij de verschillende overheden. Ook werd er uiterst zorgvuldig gewerkt aan het op te stellen bestemmingsplan. Praedium voerde hiervan de redactie en coördineerde de onderzoeken die ter onderbouwing noodzakelijk waren: archeologie, verkeer, flora en fauna, explosieven, bodem, ecologie et cetera. Praedium stelde ook het inrichtings- en beheerplan op en vertaalde het concept naar een ruimtelijke inpassing die zowel de initiatiefnemers als de overheid voldoende zekerheden bood. Daarnaast werkte Praedium aan het uitvoeringsprogramma en coördineerde na de planfase ook de uitvoering. Het succes van natuurbegraafplaats Heidepol heeft geleid tot de oprichting van Natuurbegraven Nederland. Deze organisatie wil onder meer in samenwerking met Natuurmonumenten natuurbegraafplaatsen op mooie locaties door heel Nederland realiseren.